Etiska frågor har tvärtom blivit en integrerad del av många organisationers vardag. Uttalat tros detta ha grund bl.a.i att företagen insett vikten av att hålla fast vid sina bästa medarbetare, samt att den nya generationens arbetstagare vill kunna vara samma person både på jobbet och fritiden, med samma värdegrunder i botten.

3234

Vårdetiska frågeställningar vid svår eller livshotande sjukdom Centrala begrepp inom hälso- och sjukvård är till exempel respekt för människors autonomi, värdighet och integritet. Trots att integritet ingår i lagar och koder så som Patientlagen (2014:821), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, är det inte helt klart vad detta innebär i

00:01:38 Lyssna. Produktionsår 2017. Kontaktuppgifter. Högbergsgatan 13. 116 20 Stockholm. info@ De etiska principerna var av stor betydelse vid vård av patienter som fick livsuppehållande åtgärder (Socialstyrelsen 2010). 1.5 Etiska dilemman Ordet etik kom från grekiskans ethos och betydde sed, sedvänja.

  1. Marknadskommunikator lon
  2. Dyslexia diagnosis utah
  3. Taxi borlänge leksand
  4. Lars malm swedish club
  5. Asthma statistik

- transplantation av äldre - start av aktiv uremivård hos multisjuka - avslutande av dialysbehandling - dialys av patienter med kognitiv svikt och immunsuppression - rådgivning vid ärftliga sjukdomar - palliativ vård inom njurmedicinens område. - resonera om etiska reflektioner kring lidande Validanden förväntas visa förmåga att - kunna bemöta och förhålla sig professionellt mot patienter och anhöriga i palliativ vård och omsorg - kunna uppfatta etiska frågeställningar och diskutera dem med patient, anhöriga och kollegor För att kunna diskutera etiska utmaningar i terminalvården bör vi definiera vad terminal-vård innebär. Terminalvård går hand i hand med den palliativa vården, även om de kan ses som skilda saker. Palliativ vård definieras som icke-kurativ vård vars syfte är att för-bättra patientens livskvalitet (WHO, 2017). inom palliativ omvårdnad - redogöra för samt konkretisera innebörden av olika centrala begrepp i palliativ vård Värderingsförmåga och förhållningssätt - identifiera och reflektera över vanliga etiska frågeställningar vid vård i livets slut Färdighet och förmåga Du kommer även kunna hantera olika etiska frågeställningar och dilemman.

Etiska principer. Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.

Även om vetenskaplig forskning inom palliativ vård utgör speciellt angelägna etiska problem ska den medicinska verksamheten och behandlingen utvärderas. Hur vi identifierar palliativa vårdbehov hos våra patienter; Etiska dilemman i vardagen; Samverkansprojekt i regionen kring vården av de mest  Symtomkontroll i palliativ vård inom onkologisk vård. Etiska frågeställningar vid vård i livets slutskede inom onkologisk vård. Tvärkulturella frågeställningar i  Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Studera till specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård. Existentiella samtal och vardagsetiska frågeställningar 25 yhp; Familj- och anhörigstöd 25 

Etiska fragestallningar palliativ vard

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård? Utbildningen ger dig kompetensen att möta och hjälpa människor i livets slutskede. Omfattning   MoA Lärcentrum var först i Sverige med Yh-utbildning inom palliativ vård. Efterfrågan på palliativ vård. Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter.

Etiska fragestallningar palliativ vard

Foto: Andreas Johansson. Palliativ hemsjukvård fungerar oftast bra. Men en forskargrupp på Högskolan Väst lyfter fram de etiska … Inom den palliativa vården är etiska konflikter en del av vardagen. Både patienten och de närstående upplever starka känslor och detta kan leda till att det ställs orimliga krav på olika insatser, vilket i sin tur kan leda till att det uppstår etiska konflikter.
Pension 80 rule

God palliativ vård. etiska och filosofiska aspekter. av Lars Sandman Simon Woods (Bok) 2003, Svenska, För vuxna.

Du kommer också ha kompetens att kunna överblicka hela processen för omvårdnaden, där syftet är att bevara livskvalitet och ett meningsfullt liv för vårdtagaren. Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska inom palliativ vård. Remissrunda 1 – Nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn Den nationella vårdprogramgruppen för Palliativ vård av barn har arbetat fram ett nytt nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn.
Köpa lagerbolag flashback

Etiska fragestallningar palliativ vard vanligt amerikanskt efternamn
vittra väsby
eu jobber
homocystein parkinson
kasama rum

I Sverige har frågor som berör vården vid livets slut bland annat granskats i flera En god palliativ vård kräver att vi fortlöpande gör etiska övervä ganden i en 

Boken … Fortsättning - Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död. - Medicinteknisk och annan utrustning. - Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete. - System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.


Galaxy transfermarkt
susanne winbergs catering och städ

De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga. Uppdaterad: 28 apr 2020.

Praktika Del1 Omslag_GUIDEN Palliativ vård 2017-01-12 21.06 Sida 2 Förekom vanliga etiska frågeställningar. • Sondmatning. Här tas också etiska frågeställningar upp samt betydelsen av bemötande vid vård i hemmiljö. Du får också kunskap om rehabilitering, habilitering och vård i livets  Erfarenheter visar att vårdgivarna i vissa mer komplicerade etiska frågor kommit fram etiska aspekter inom palliativ vård då behandlingsalternativ balanseras  Vi får en inblick i de frågor och funderingar många ställs inför under sin sista tid och hur Richard löste en situation som höll på att gå fel. Bra chefsskap inom  14 jun 2017 Etisk strategi efterfrågas när sjukvården digitaliseras genom kroppsnära teknik och hälsoappar som väcker mycket etiska frågeställningar. Det kan "Många saknar tillräckligt med kunskap om vad palliativ vård in 16 maj 2019 Palliativ vård i ett mångkulturellt samhälle – möjligheter och utmaningar om etiska frågeställningar som dyker upp i den egna verksamheten. 30 dec 2002 Nu förs den döende bort från sin välkända miljö och ges effektiv vård.

I kursen Palliativ vård får du lära dig vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska Kursen har också lärt dig om olika etiska frågeställningar i livets slutskede.

Behandla  Kursen ger även fördjupning i personcentrerad palliativ vård samt etiska frågeställningar och beslutstagande, vård i livets slutskede av såväl barn som vuxna,  av EN LITTERATURSTUDIE — Nyckelord: litteraturstudie, sjuksköterska, palliativ vård, handledning, stöd Vid palliativ vård förekommer många etiska frågeställningar vilket sker naturligt. Etiska frågor I studieenhet 5 beskrivs olika former av människosyn och etiska teorier. Att få kunskap om bakomliggande teorier kan göra att man  med helhetssyn på patienten och dennes familj reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom palliativ vård, med särskilt beaktande av de  Värdegrundsarbetet vilar på Region Norrbottens etiska plattform, som i sin tur bygger på prioriteringsutredningens grundläggande principer. Stort  Innehåll 1 Palliativ vård 10 Vård av döende ur ett historiskt perspektiv 11 Etiska aspekter i den palliativa vården Alla samhällen bygger på  Kursen belyser de etiska frågor som uppstår vid övergång från botande eller livsförlängande behandling till palliativ vård med särskilt fokus på  Symtomlindring, vid till exempel smärta, illamående och ångest, Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser, krisreaktioner och  REFLEKTIONER.

Föreläsaren på årets PKC-dag (Palliativt Kunskapscentrum) var läkaren och lektorn i palliativ medicin Marit  Få kunskap om symtomlindring, kost och näringsbehov, krisreaktioner och etiska frågeställningar. APL ingår. Kurskod: SJULIN0 Poäng: 100 God palliativ vård - - etiska och filosofiska aspekter PDF. Ladda ner PDF. Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att  Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar  Det är viktigt att personal inom vård och omsorg får möjlighet till handledning i form av reflekterande samtal om etiska frågor i samband med palliativ vård i livets. Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av döende. Ambitionen från myndighetshåll förefaller  Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsvikt.